Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Pravice otrok in staršev

Pravice otrok

 • Ne delamo razlik med otroki glede na raso, barvo, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, etično ali družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali kakršenkoli drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega zastopnika,
 • vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti pri dejavnostih, ki potekajo v okviru standardnega programa vrtca,
 • spoštujemo osebno dostojanstvo in osebno integriteto otroka,
 • spoštujemo in upoštevamo otrokov pogled na svet, njegovo razumevanje stvari, dogodkov in položajev ter čustveno odzivanje nanje in spodbujamo možnost dojemanja iste stvari ali dogodka iz različnih perspektiv,
 • upoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki in oblikujemo pogoje za izražanje teh razlik, pravico do izbire in drugačnosti,
 • vzgojno delo z otroki snujemo na znanju in razumevanju otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka, – otroka varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Ob sumu zanemarjanja ali zlorabe otroka obvestimo odgovorno osebo ali institucijo,
 • zagotavljamo varno, razumevajoče in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni in socialni razvoj in na osnovi pozitivnih čustvenih, spoznavnih in socialnih izkušenj za njegovo popolno zaupanje vase.

Pravice staršev

 • Spoštujemo in upoštevamo starše kot primarne vzgojitelje, ki nosijo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj in jim dajemo možnost soodločanja o vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom,
 • starše obveščamo o programu vrtca in jih spodbujamo, da sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnosti,
 • s starši gojimo odprt dialog in jih sproti obveščamo o otrokovem razvoju, aktivnostih v skupini in v vrtcu,
 • z informacijami o otroku in družini, ki nam jih otroci in starši zaupajo, ravnamo odgovorno in jih ohranjamo zaupne,
 • seznanjamo starše s spoznanji stroke o predšolskem otroku in jih ozaveščamo o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja,
 • ob vstopu otroka v vrtec spodbujamo starše, da s svojo prisotnostjo v skupini pomagajo otroku pri prilagajanju na vrtec.

POMOČ V SOCIALNI STISKI:   Pomoč v socialni stiski (zloženka MOL)

OBVESTILO V ZVEZI Z OBRAVNAVANJEM NASILJA V DRUŽINI

Na podlagi Zakona o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/2008) inPravilnika o obravnavi nasilja v družini za vzgojno izobraževalne zavode (Uradni list RS, št. 104/2009) ima vrtec javno pooblastilo prijave nasilja ob sumu na nasilje nad otrokom v družini, oziroma zaznavi  nasilja in dolžnost  ravnanja ter sodelovanja z državnimi organi, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb (policija, tožilstvo, sodišče, centri za socialno delo).

Več o tem si lahko ogledate v spodaj navedenih povezavah, oziroma gradivih:

Dostopnost